Aansprakelijkheid

helder

Cinepitch.nl heeft met uiterste zorgvuldigheid deze site ingericht en samengesteld. Er kunnen echter onjuistheden voorkomen. Cinepitch is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit door cinepitch verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Cinepitch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van cinepitch. Cinepitch behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of in strijd is met onze leveringsvoorwaarden.

Niets van deze website of uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van cinepitch worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in welke digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Cinepitch verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u daarvoor om toestemming hebben gevraagd. De op de website verkregen gegevens worden alleen maar gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Dankzij deze gegevens zijn wij in staat uw websitebezoek verder te optimaliseren.